Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Strečnianska 2 v Bratislave pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne:

 

  od 19. apríla 2017  do  03.mája 2017

 

     

19.04.2017 (streda)                                                v čase od 10.30 hod. do 17.00 hod.  

20.04.2017 a 21.04.2017                                         v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

24.04.2017 a 25.04.2017                                         v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.

26.04.201 (streda)                                                   v čase od 10.30 hod. do 17.00 hod. 

02.05.2017 a 03.05.2017                                         v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.   

 

V prípade, že Vám uvedené termíny nevyhovujú, dohodnite si ho telefonicky

na čísle 02/63 828 907.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY, STREČNIANSKA 2, V BRATISLAVE:

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

a) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

b) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky; 

c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 13.02.2017 určuje 

ostatné podmienky prijímania detí

 

v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  •    súrodenci už umiestnených detí v materskej škole

 

  Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 09.06.2017.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa (doc)

  

Tlačivo si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.petrzalka.sk,  kde je zverejnené v časti oddelenia školstva a športu. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“.