Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Strečnianska 2, Bratislava pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne:

 

  od 16. apríla 2018  do  27.apríla 2018

 

 Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa prijímajú v hodinách:

  • 16.04. – 17.04.2018                      v čase od 8:30 hod. do 13:00 hod.
  • 18.04.2018                                 v čase od 10:30 hod. do 17:00 hod.   
  • 19.04. – 20.04.2018                   v čase od 8:30 hod. do 13:00 hod.
  • 23.04. – 27.04.2018                   v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

     

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 

  •       deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  •       deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  •       deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 


 V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.02.2018 určuje 

ostatné podmienky prijímania detí

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  •    súrodenci už umiestnených detí v materskej škole

 

  Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 15.06.2018.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa (doc)

  

Tlačivo si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.petrzalka.sk,  kde je zverejnené v časti oddelenia školstva a športu. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“.