Zameranie MŠ Strečnianska 2

Naším cieľom je komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov a poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania. Neustála inovácia výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je charakteristickou črtou pôsobenia celého pracovného kolektívu.

Ako fakultatívna materská škola aktívne napomáhame pri príprave budúcich učiteliek a v rámci pedagogickej praxe, odovzdávame odborné poznatky študentom PdFUK,PaSA a SZŠ.

Vybavenosť tried informačno-komunakačnými technológiami – digitálnymi hračkami, interaktívnymi tabuľami odzrkadľuje kvalita vzdelania v oblasti počítačovej gramotnosti všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí tak vytvárajú predpoklady efektívneho edukačného procesu využívaním výučbových počítačových programov, korešpondujúcich s obsahom edukácie, ale najmä rozšíriť možnosti ďalšieho vzdelávania učiteliek prostredníctvom internetu.

Rozvíjať spoluprácu s rodinou s cieľom vytvárania čo najväčšieho podielu participácie na edukačnom procese a skvalitňovaní materiálno-technických podmienok.

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek. Preto vo vzdelávaní využívame tradície a skúsenosti, miestne podmienky, odbornú a osobnú vybavenosť pracovného kolektívu, materiálno technické vybavenie, spoluprácu s rodičmi a inými činiteľmi. I keď sa naša MŠ nachádza v centre sídliska, uprostred výškových budov, nie je vzdialená od prírody. Neďaleko sa nachádza jazero Draždiak, pri ktorom majú deti možnosť bezprostredne sa oboznamovať so životom pri a vo vode. 

V novembri 2015 sme realizovali projekt zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia, „ Zelená trieda “. V átriu MŠ sme tak poskytli deťom nové možnosti učenia sa zážitkovou formou a radosť zo svojich, pre mnohých prvých, pestovateľských skúseností.


Prezentácia Materskej školy Strečnianska 2 (.pps, 3MB)