História materskej školy

  • 4.10.1982 - Zahájenie prevádzky JASLE A MATERSKÁ ŠKOLA, ŽUKOVOVA 2, Bratislava
  • 1991/92 - Zmena  organizácie MATERSKÁ ŠKOLA, STREČNIANSKA 2, Bratislava  (7 tried)
  • od 1995 - Realizácia projektu „Konštruktivistický prístup vo výchovno-vzdelávacom procese“
  • od 1996 - Fakultatívna materská škola zabezpečujúca pedagogickú prax študentov PdF UK, PaSA, SZŠ
  • od 2002 - Realizácia projektu „Škola podporujúca zdravie“
  • od 2003 - Realizácia multimediálneho projektu “ADAMKO-HRAVO, ZDRAVO“
  • 2005/06 - Zaradenie do celoslovenskej siete „Škôl podporujúcich zdravie“

História História História

MŠ Strečnianska 2, Bratislava začala prevádzku 4.10.1982. Kvalita edukačného procesu jej vybudovala kredit materskej školy, ktorá sa významne podieľa na výchove mladej generácie v mestskej časti Petržalka.

Starostlivosť o deti zabezpečuje 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Neustálym odborným vzdelávaním a realizáciou súčasných trendov v pedagogike, odhaľujú možnosti zefektívňovania predprimárneho vzdelávania.

Materská škola, Strečnianska 2, Bratislava počas celej svojej existencie, je školou s plne využitou kapacitou. Postupnou modernizáciou interiéru i exteriéru vytvára predpoklady pre úspešnú prácu s deťmi.