O škôlke Strečnianska 2

Materská škola, Strečnianska 2 sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Kapacita zariadenia je cca 165 detí, ktoré sú zaradené do siedmych tried s celodennou prevádzkou. Veková hranica detí je spravidla od 3 do 6 rokov. Prevádzku materskej školy zabezpečuje 14 pedagogických zamestnancov a 9 technicko-prevádzkových zamestnancov (vedúca školskej jedálne, 4 zamestnankyne kuchyne, 5 upratovačiek). Budova MŠ je účelová a bola daná do užívania 4.októbra 1982.

Školská časť pozostáva zo 7 tried a priľahlých miestností (šatňa, spálňa, umyváreň s WC), na prízemí sa nachádza veľká jedáleň, ktorú využívame i na kultúrne a spoločenské akcie. Z časti jedálne je vytvorený priestor určený na schádzanie a rozchádzanie sa detí – zberná trieda.    
Na poschodí je zriadená telocvičňa, ktorá vytvára veľmi dobré podmienky pre perceptuálno-motorický rozvoj detí.

Časť hospodárska pozostáva z kuchyne, dvoch skladov a kancelárie. MŠ má samostatné kúrenie, čo značne ovplyvňuje šetrenie energiami. 
Vnútorné zariadenie je účelové, postupne prebieha procesom revitalizácie.
Vďaka finančným prostriedkom, ktoré získavame z projektov a zo spolupráce s rodičmi, vybavenosť materskej školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Naším cieľom je komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov a poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania. Neustála inovácia výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je charakteristickou črtou pôsobenia celého pracovného kolektívu.


Prezentácia Materskej školy Strečnianska 2 (.pps, 3MB)