Školský vzdelávací program – SLNIEČKOVÝ ROK

Slniečkový rok

Školský vzdelávací program Slniečkový rok Materskej školy Strečnianska 2, je vypracovaný tak, aby prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti, podporovanej doplnkovými aktivitami, celoškolskými edukačnými projektmi a krúžkami, zabezpečil celostný rozvoj osobnosti dieťaťa v poznaní dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Je rozpracovaný v obsahových celkoch, ktoré sú logicky usporiadané podľa jednotlivých ročných období.

Jednotlivé témy pojmovo a vzťahovo na seba nadväzujú, čím vytvárajú priestor pre rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností.

Témy Slniečkového roka si môžete pozrieť na podstránke Organizácia školského roka.

Prierezová téma Lúčik zdravia

Do školského vzdelávacieho programu je integrovaná prierezová téma Lúčik zdravia, ktorá sa prelína vo všetkých tematických okruhoch (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra) a vzdelávacích oblastiach (perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej).

Lúčik zdravia 

Prierezová téma Krajina zázrakov

Prierezová téma „Krajina zázrakov“ rozširuje obsah Štátneho vzdelávacieho programu, je určená 5-6 ročným deťom so zameraním na rozvoj prírodovedného poznávania.

Krajina zázrakov